Hero Image
Clingendael Advocaten

Actueel

12 december 2017
|
Sneeuwvrij nemen, kan dat zomaar?
 

Op 10 en 11 december 2017 was Nederland bedekt onder een flink pak sneeuw. Het KNMI kondigde maandag 11 december code rood af. De sneeuw leverde niet alleen bijzondere plaatjes op, maar ook bijzondere vragen. Kun je als werknemer op eigen houtje besluiten dat je niet gaat werken? Of dat je na de lunch naar huis gaat om nog voor de sneeuwstorm weer veilig thuis te zijn? Dagblad Trouw interviewde Anja Hoffmans. Lees hier het korte artikel in Trouw.

 

29 november 2017
|
Pascale van Boven bestuurslid Haagse Arbeidsrecht Advocaten
 

Met ingang van 28 november 2017 maakt Pascale van Boven deel uit van het bestuur van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten. Op de drukbezochte vergadering werd afscheid genomen van het oude bestuur, en werd een compleet nieuw bestuur geïnstalleerd.

3 november 2017
|
Volkskrant, 3 november 2017
 

De Volkskrant plaatste op 3 november 2017 een ingezonden brief van Anja Hoffmans. In deze brief vraagt Anja Hoffmans aandacht voor (seksuele) intimidatie binnen arbeidsverhoudingen. In de actuele 'me-too' discussie is veel aandacht voor strafrechtelijke gevolgen van seksuele intimidatie, maar binnen een arbeidsverhouding is vooral gelijkebehandelingswetgeving van belang. Anja Hoffmans betoogt dat het slachtoffer van intimidatie in de arbeidsverhouding een voordeel kan hebben van verschuiving van de bewijslast.

13 oktober 2017
|
Regeerakkoord Rutte III
 

Op 9 oktober 2017 is de tekst van het regeerakkoord van de regering Rutte III bekend gemaakt, waarin onder andere de arbeidsrechtelijke plannen van het kabinet zijn geformuleerd. De komende kabinetsperiode kunnen wij wijzigingen verwachten van de manier waarop ontslaggronden door de rechter worden gebruikt. Ook de berekening van de transitievergoeding, de ketenregeling en de proeftijdregeling zullen worden gewijzgd. De belangrijkste aangekondigde veranderingen hebben wij hier voor u op een rijtje gezet,   

6 oktober 2017
|
Transitievergoeding na herplaatsing bij andere werkgever?
 

In het kader van een reorganisatie wordt een groep werknemers boventallig verklaard. Werkgever ziet echter mogelijkheden om een aantal werknemers bij een andere werkgever onder te brengen. De werknemer accepteert het aanbod en treedt vervolgens in dienst bij de nieuwe werkgever. Heeft een werknemer ook in een dergelijke situatie aanspraak op de transitievergoeding?

Zowel de kantonrechter als het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep (30 augustus 2017) zijn van mening dat de werknemer ook hier aanspraak heeft op de transitievergoeding. 

Partijen stelden zelf dat er geen sprake was van een overgang van onderneming. Het Hof oordeelde dat de handelingen van werkgever, te weten het boventallig verklaren van de werknemer, het afstoten van zijn werkzaamheden, het uitblijven van interne herplaatsing en het stimuleren tot indiensttreding elders, gelijk moeten worden gesteld met een opzegging door de werkgever.

6 augustus 2017
|
Rol van de ondernemingsraad bij faillissement
 

De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam oordeelde in de beschikking 26 mei 2016 dat het adviesrecht van een Ondernemingsraad in beginsel niet verenigbaar is met de rol van de curator in faillissement. Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad de lijn van de Ondernemingskamer niet gevolgd. De Hoge Raad oordeelde dat ook de curator in een faillissementssituatie rekening moet houden met medezeggenschapsrechten, met name indien sprake is van een doorstart of voortzetting van (een deel van) de onderneming. De Hoge Raad heeft er daarbij op gewezen dat de WOR voldoende ruimte biedt om in specifieke omstandigheden de regels flexibeler toe te passen. Het adviesrecht van de Ondernemingsraad (artikel 25 WOR) geldt in beginsel ook ingeval van een faillissement.

1 juni 2017
|
Opschorting handhaving wet DBA verlengd tot 1 juli 2018
 

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 juli 2018. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen in geval achteraf geconstateerd zou worden dat er sprake is van een dienstbetrekking. (Dit is slechts anders als er sprake is van het opzettelijk in het leven roepen of laten voortduren van een situatie van schijnzelfstandigheid, terwijl er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.) In de tussentijd kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten en is beoordeling van nieuwe (model)overeenkomsten door de Belastingdienst niet nodig.

4 mei 2017
|
Evaluatiewet WNT en nieuwe Beleidsregels WNT
 

Per 1 juli 2017 treedt de Evaluatiewet WNT in werking. Daarbij worden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017, enkele wijzigingen in de WNT doorgevoerd. Zo zijn onder meer vanaf 1 januari 2017 alle uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een cao of een collectieve regeling uitgezonderd van de normering van de ontslagvergoeding. In de nieuwe Beleidsregels WNT, die eveneens van toepassing zijn vanaf 1 januari 2017, is onder meer verduidelijkt dat de periode van onvrijwillige non-activiteit van de topfunctionaris, voorafgaand aan het ontslag, onder bepaalde voorwaarden niet langer meetelt voor de ontslagvergoeding.

2 april 2017
|
Voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ?
 

Een werkgever die verweer voert in een op-staande-voet-zaak vraagt de kantonrechter vaak om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden, voor het geval de op-staande-voet-opzegging zou worden vernietigd. Op die manier kan het risico van een op-staande-voet opzegging worden beperkt. Het was de vraag of deze praktijk ook onder de WWZ mogelijk was. De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 (de Mediant-beschikking) uitgemaakt dat een dergelijke voorwaardelijke ontbinding door de kantonrechter onder omstandigheden nog steeds mogelijk is. Sinds de zgn. Vlisco-zaak (HR 31 maart 2017) is duidelijk dat ook het gerechtshof in hoger beroep de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk kan ontbinden.

18 november 2016
|
Handhaving Wet DBA uitgesteld
 

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft op 18 november 2016 besloten om handhaving van de Wet DBA op te schorten tot in ieder geval 1 januari 2018. De beslissing van de Staatssecretaris is onder andere gebaseerd op het rapport van de Commissie Boot dat eveneens op 18 november 2016 werd uitgebracht. Volgens Wiebes is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA. Hij wil samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie en in overleg met sociale partners onderzoeken hoe de verschillende knelpunten kunnen worden opgelost. Tot 1 januari 2018 zal de Belastingdienst geen naheffingen of boetes opleggen. Maar de Belastingdienst zal vanaf 1 mei 2017 wel handhaven jegens bewust kwaadwillenden.

8 november 2016
|
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren aan
 

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 het initiatiefwetsvoorstel "Wet normalisering rechtspositie ambtenaren" aangenomen. Het wetsvoorstel houdt in dat de ambtelijke aanstelling zal worden vervangen door de arbeidsovereenkomst. Daarmee zal voor het merendeel van de ambtenaren het reguliere arbeidsrecht gaan gelden. Alle ambtenaren bij de gemeenten, provincies, ministeries en uitvoerende Rijksdiensten (bijvoorbeeld de Belastingdienst) zullen onder de nieuwe wet gaan vallen. Uitgezonderd zijn militairen, politieagenten, rechters, officieren van justitie en het burgerpersoneel van Defensie. De bedoeling van de wet is onder meer dat er, door de rechtspositie van ambtenaren en werknemers gelijk te schakelen, meer mobiliteit zal ontstaan tussen beide groepen. De verwachting is dat het nog ongeveer twee à drie jaar zal duren voordat de wet daadwerkelijk in werking zal treden.

1 december 2015
|
Actualiteiten rondom de WNT
 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de Wet Normering Topinkomens, WNT) in werking getreden. Anja Hoffmans geeft in een artikel in het Tijdschrift voor AmbtenarenRecht een overzicht van de stand van zaken op zowel wetgevingsgebied als op het gebied van de jurisprudentie. Tevens blikt zij vooruit op de toekomst van de WNT en gaat zij na welke vragen en discussiepunten er (nog) leven rondom de wet.